KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


COOKPACK olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”); 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden COOKPACK tarafından gerçekleştirilen hizmet faaliyeti ve müşteri memnuniyetinin sağlanmasına yönelik faaliyetler kapsamında işlenmekte olan kişisel verileriniz hakkında sizleri Kanunun 10uncu maddesi çerçevesinde aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

Aydınlatma Metni kapsamında Kişisel veri, Kanun’da tanımlandığı şekliyle; “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” anlamında kullanılmıştır. Bu doğrultuda, kişisel verilerinizi oluşturan isim, soy isim, telefon numarası, e-posta adresi, doğum tarihi, cinsiyet bilgisi, yapılan alışverişe ilişkin sipariş zamanı ile teslimat adresi ve zamanı bilgisi, ödenen tutar, faydalanılan kampanyalar, sipariş içeriği dahil tüm alışveriş bilgilerinizin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemleri ve hukuki sebebi ile bütün bunlara ilişkin haklarınızı aşağıda dikkatinize sunulmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

COOKPACK tarafından sürdürülen müşteri memnuniyetine yönelik faaliyetlerin ve etkin hizmet faaliyetlerinin yönetilmesi, kurumsal iletişim hizmeti, mevzuatta ve şirket iç politikalarında olası değişikliklerin sizlere bildirilmesi, kutlamalar, kampanya bildirimi, İş ortakları veya tedarikçilerle kurulan ilişkilerin yönetimi gibi amaçlarla kişisel verileriniz işlenmektedir. Ayrıca kişisel verileriniz COOKPACK’in de bir şekilde taraf olduğu bir uyuşmazlığa konu olduğu takdirde savunma hakkını kullanabilmesi için COOKPACK’in gerekli olan avukat, bilirkişi, mahkeme gibi mecralarla ve kişilerle kişisel verilerinizi paylaşması gerekebilir. Bu hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek ve savunma hakkını kullanabilmek amacıyla COOKPACK kişisel verilerinizi işleyebilir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ile Bunlara İlişkin Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz COOKPACK tarafından sizlerin bilgi girişi yaptığı elektronik ortamdan, COOKPACK ile sizler arasında kurulan hizmet ilişkisi çerçevesinde, COOKPACK’in faaliyetlerinin sürdürülmesine yönelik çeşitli hukuki sebeplerle toplanmakta ve        tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Yukarıda belirtilen veri işleme amaçları kapsamında kişisel verileriniz COOKPACK’in yurtiçindeki tedarikçileri, hizmet ve faaliyetlerini yürütmek üzere iş birliği yaptığı iş ortakları ve diğer 3ncü kişilere aktarılabilir. Ayrıca kişisel verileriniz yasal düzenlemelerin izin verdiği ölçüde, hukuki nedenlerle talep edilmesi veya ihtiyaç doğması halinde kanunen yetkili kılınmış kamu tüzel kişilikleri, özel kişiler veya adli makamlarla paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının gerektirdiği yasal süreler boyunca işlenecektir. Söz konusu sürenin bitiminden sonra ilgili verilerin daha uzun süre boyunca işlenmesine imkân veren herhangi bir hukuki sebep bulunması halinde, kişisel verileriniz bu süre boyunca işlenmeye devam edecektir. Aksi halde yasal sürenin sonunda kişisel verileriniz derhal silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Alınan Güvenlik Önlemleri

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilerinize 3ncü kişiler tarafından hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin gereğince korunmasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmek için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler COOKPACK tarafından alınmaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kanun’un 11inci maddesi kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtiriz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kanun’a uygun şartlar altında, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak ve ilgili mevzuata ilişkin uyum politikalarına ilişkin daha fazla bilgi edinmek için cookpack.com veya info@cookpack.com.tr adresi üzerinden e-posta yoluyla COOKPACK ile iletişime geçebilirsiniz. Bu husustaki talep ve başvurularınıza mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde cevap verilecektir.

COOKPACK işbu Aydınlatma Metnini, yürürlükteki mevzuattaki olası değişiklikler ve kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması amaçlarındaki değişiklikler doğrultusunda her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.